สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การสะกดคำนั้น จำเป็นต้องรู้จักการผันวรรณยุกต์ ซึ่งการผันวรรณยุกต์ให้ถูกต้องจะต้องเข้าใจเรื่องไตรยางค์ และคำเป็น คำตาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการการผันวรรณยุกต์ได้

2. จำแนกคำที่มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ต่างๆได้ถูกต้อง

3. บอกความสำคัญของการผันวรรณยุกต์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินผลงาน บอกหลักการและความสำคัญการผันวรรณยุกต์ (สมุด) / ใบงานที่ 02 ผันคล่อง เขียนสนุก

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน
เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2) 19 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)