สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การคัดลายมือ เป็นการเขียนตัวอักษรด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้องตามรูปแบบ สวยงามและอ่านง่าย มีทั้งการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด การคัดลายมือเป็นพื้นฐานในการเขียนหนังสือให้สวยงาม รวดเร็ว สะอาด และเป็นระเบียบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 2.1 ป. 5/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

จุดประสงค์ เมื่อจบบทเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1. บอกหลักการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้

          2. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการได้

          3. บอกคุณค่าของการฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. ประเมินผลงาน (สมุด) / บอกหลักและคุณค่าของการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด /ใบงานที่ 01 คัดสวย เขียนถูกด้วยมือเรา

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน
เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1) 18 พ.ค.2563 (มีใบงานประกอบการสอน)