สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    ขั้นตอนการเปิดโปรแกรม วิธีที่ 1 ดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด วิธีที่ 2 คลิกที่ปุ่ม วินโดวส์ และเลือกโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ขั้นตอนการปิดโปรแกรม คลิกที่กากบาทที่ปุ่มควบคุม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการเปิด – ปิดโปรแกรมได้

2.เปิด – ปิดโปรแกรมได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

2.ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การเปิด – ปิดโปรแกรม
เรื่อง การเปิด – ปิดโปรแกรม วันที่ 15 มิ.ย. 61
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง