สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การนำจำนวนไปใช้บางครั้งอาจใช้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่างๆ แทนได้  เพื่อสะดวกในการคำนวณหรือนำไปใช้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

           นำค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม หลักต่างๆ ไปใช้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

           เพื่อให้นักเรียนสามารถ

           1.  ให้เหตุผล

          2.  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับและการบวก ลบ คูณ หาร
เรื่อง การนำค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักต่าง ๆ ไปใช้ 21 พ.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)