สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

               การหาค่าประมาณ ของจำนวนนับเป็นจำนวนเต็มหมื่น เป็นการหาจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงจำนวนที่ต้องการประมาณ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          เพื่อให้นักเรียนสามารถหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

          เพื่อให้นักเรียนสามารถ

          1.  ให้เหตุผล

          2.  สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอ

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับและการบวก ลบ คูณ หาร
เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น 18 พ.ค. 2563 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอนและเฉลยแบบฝึกหัด)