สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด คือ โปรแกรมประมวลผลคำ ใช้สร้างงานเอกสารทั่วๆไปจึงมีความสามารถในการจัดรูปแบบเอกสารที่เราพิมพ์ในแบบต่างๆได้ ส่วนประกอบของโปรแกรม ส่วนประกอบของโปรแกรมเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้ง่ายขึ้น  เช่น ไฟล์ แถบริบบ้อน แถบหัวเรื่อง แถบเครื่องมือด่วน เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมาย และส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดได้

2.เขียนความหมาย และส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

2.ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง เรียนรู้เทคโนโลยีไมโครซอฟท์เวิร์ด
เรื่อง เรียนรู้เทคโนโลยีไมโครซอฟท์เวิร์ด วันที่ 8 มิ.ย. 61
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง