สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยใช้ช่วงเวลา ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เป็นการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ระบุเวลาที่เกิดขึ้นในเหตุการร์ประวัติศาสตร์ได้
  2. สามารถเรียงลำดับระยะเวลาก่อนหลังในประวัติศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

    1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม

    2. ประเมินจากแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง เจาะเวลาหาอดีต
เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (1) 18 พ.ค. 2563