สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การอ่านพยัญชนะอักษรต่ำ  อักษรสูง  ประสม สระอะ อา  อิ อี อึ อือ อุ อู

2. การเขียนพยัญชนะอักษรต่ำ  อักษรสูงประสม สระอะ อา  อิ อี อึ อือ อุ อู

3. การอ่านแบบแจกลูกและอ่านเป็นคำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ. ท.1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3

มฐ. ท 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3

มฐ. ท 3.1 ป.1/6

มฐ. ท 4.1 ป.1/2

มฐ. ท 5.1 ป.1/1 ป.1/2

จุดประสงการเรียนรู้

ความรู้

  1. รู้และเข้าใจการประสมพยัญชนะอักษรต่ำกับ  สระอะ อา  อิ อี อึ อือ อุ อู  ได้
  2. รู้และเข้าใจการอ่านคำที่ประสมพยัญชนะอักษรต่ำกับสระอะ อา  อิ อี อึ อือ อุ อูได้ถูกต้อง
  3. เขียนคำสระอะ อา  อิ อี อึ อือ อุ อูได้

ทักษะ

  1. อ่านออกเสียงสระอะ อา  อิ อี อึ อือ อุ อูได้ถูกต้อง
  2. อ่าน-เขียนคำสระอะ อา  อิ อี อึ อือ อุ อู  ได้ถูกต้อง
  3. มีมารยาทที่ดีในการฟัง ดู   พูด

คุณธรรม

  1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
  2. ความรับผิดชอบ
  3. มีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่านเขียน

2. ประเมินผลงานนักเรียน  

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง กล่อมลูกด้วยรัก
เรื่อง เรื่อง เจ้าเนื้อละมุน (1) 30 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)