สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ อา  อิ อี อึ อือ อุ อู  กับพยัญชนะอักษรกลาง

2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ อา  อิ อี อึ อือ อุ อู  กับพยัญชนะอักษรกลาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ. ท 1.1    ป.1/1    ป.1/2   ป.1/8

มฐ. ท 2.1    ป.1/1    ป.1/2   ป.1/3

มฐ. ท 3.1    ป.1/4    ป.1/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  1. อ่านรูปและสระเสียงเดี่ยว  สระอะ อา  อิ อี อึ อือ อุ อู  ได้
  2. เข้าใจการอ่านคำที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอะ อา  อิ อี อึ อือ อุ อูได้ถูกต้อง
  3. เขียนรูปสระอะ อา  อิ อี อึ อือ อุ อูได้

ทักษะ

  1. อ่านออกเสียงสระอะ อา  อิ อี อึ อือ อุ อูได้ถูกต้อง
  2. อ่าน-เขียนคำสระอะ อา  อิ อี อึ อือ อุ อู  ได้ถูกต้อง
  3. . มีมารยาทที่ดีในการฟัง ดู   พูด

คุณธรรม

  1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
  2. ความรับผิดชอบ
  3. มีจิตสาธารณะ        

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่านเขียน

2. ประเมินผลงานนักเรียน  

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง เรื่อง ของเธอของฉัน (1) 26 มิ.ย 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)