สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอุ กับพยัญชนะอักษรกลาง

2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอุ กับพยัญชนะอักษรกลาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ท 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/8

มฐ ท 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3

มฐ ท 3.1 ป.1/4 ป.1/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่านรูปและสระเสียงเดี่ยว สระอุ ได้ถูกต้อง

2. เข้าใจการอ่านคำที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอุ ได้ถูกต้อง

3. เขียนรูปสระอุ ได้ถูกต้อง

ทักษะ

1. อ่านออกเสียงสระอุ ได้ถูกต้อง

2. อ่าน-เขียนคำสระอุ ได้ถูกต้อง

3. มีมารยาทที่ดีในการฟัง ดู พูดฃ

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. ความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่านเขียน

2. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง เรื่อง พูดเพราะ (2) 25 มิ.ย.63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)