สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การสืบค้นข้อมูล Search Engine ช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการมีให้บริการ 2 แบบ 1.รวบรวมเว็บเพจออกเป็นหมวดหมู่เป็นหัวข้อกว้างๆ เช่น โลกวิทยาศาสตร์,การบันเทิง ,คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถพิมพ์หัวข้อที่สนใจได้เลย 2.ค้นหาเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดทำให้ได้ข้อมูลตรงความต้องการ โปรแกรมจะทำการค้นหาข้อมูลตรงกับคำที่ต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลได้

2.สามารถใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

2.ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การสืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ต
เรื่อง การสืบค้นข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ต วันที่ 1 มิ.ย. 61
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง