สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอี กับพยัญชนะอักษรกลาง

2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอี กับพยัญชนะอักษรกลาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ท 1.1 ป1.1/1 ป.1/2 ป.1/8

มฐ ท 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3

มฐ ท 3.1 ป.1/4 ป.1/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. เข้าใจรูปและสระเสียงเดี่ยว สระอึ ได้ถูกต้อง

2. เข้าใจการอ่านคำที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอึ ได้ถูกต้อง

ทักษะ

1. อ่านออกเสียงสระอึ ได้ถูกต้อง

2. เขียนรูปสระอึ ได้ถูกต้อง

3. มีมารยาทที่ดีในการฟัง ดู พูด

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. ความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่านเขียน

2.ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง เรื่อง ทักทายกัน (2) 23 มิ.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)