สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ สระอา กับพยัญชนะอักษรกลาง

2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ สระอา กับพยัญชนะอักษรกลาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ท 1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/8

มฐ ท 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3

มฐ ท 3.1 ป.1/4 ป.1/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. เข้าใจรูปและสระเสียงเดี่ยว สระอิ ได้ถูกต้อง

2. เข้าใจการอ่านคำที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอิได้ถูกต้อง

ทักษะ

1. อ่านออกเสียงสระอิได้ถูกต้อง

2. เขียนรูปสระอิ ได้ถูกต้อง

3. มีมารยาทที่ดีในการฟัง ดู พูด

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. ความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่านเขียน

2. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง เรื่อง วาจาผูกมิตร (1) 18 มิ.ย.63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)