สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การอ่านคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ สระอา กับพยัญชนะอักษรกลาง

2. การเขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยว สระอะ สระอา กับพยัญชนะอักษรกลาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ท 1.1 ป.1/1 ป.1/8

มฐ ท 3.1 ป.1/4 ป.1/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. เข้าใจรูปและสระเสียงเดี่ยว สระอะ สระอาได้

2. เข้าใจการอ่านคำที่ประสมพยัญชนะอักษรกลางกับสระอะ สระอา ได้ถูกต้อง

ทักษะ

1. อ่านออกเสียงสระอะ สระอาได้ถูกต้อง

2. เขียนรูปสระอะ สระอาได้ถูกต้อง

3. มีมารยาทที่ดีในการฟัง ดู พูด

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. ความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่านเขียน

2. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วาจานั้นสำคัญนัก
เรื่อง เรื่อง สระอะ สระอา 17 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)