สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การจำแนกพยัญชนะ

2. การอ่านพยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ

3. การเขียนพยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ

4. การอ่านบทอาขยาน นี่ของของเธอ

5. มีมารยาทที่ดีในการอ่านเขียน

6. มีมารยาทที่ดีในการฟัง ดู พูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ท 1.1 ป.1/1 ป.1/2

มฐ ท 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3

มฐ ท 3.1 ป.1/1

มฐ ท 4.1 ป.1/1 ป.1/2

มฐ ท 5.1 ป1./1

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. การจำแนกพยัญชนะได้ถูกต้อง

2. อ่านพยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำได้ถูกต้อง

3. เขียนพยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำได้ถูกต้อง

ทักษะ

1. ระบุพยัญชนะอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำได้ถูกต้อง

2. มีมารยาทที่ดีในการอ่านเขียน

3. มีมารยาทที่ดีในการฟัง ดู พูด

คุณธรรม

1. ใฝรู้ใฝ่เรียน

2. ความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่านเขียน

2. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
เรื่อง เรื่อง นี่ของของเธอ (2) 15 มิ.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบสื่อการสอน)