สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ระบุพยัญชนะอักษรต่ำ

2. การอ่านพยัญชนะอักษรต่ำ

3. การเขียนพยัญชนะอักษรต่ำ

4. มีมารยาทที่ดีในการอ่านเขียน

5. มีมารยาทที่ดีในการฟัง ดู พูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ท 1.1 ป.1/1 ป.1/2

มฐ ท 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3

มฐ ท 3.1 ป.1/1

มฐ ท 4.1 ป.1/1 ป.1/2

มฐ ท 5.1 ป.1/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะอักษรกลางได้ถูกต้อง

2. เขียนพยัญชนะอักษรต่ำได้ถูกต้อง

ทักษะ

1. ระบุพยัญชนะอักษรต่ำได้ถูกต้อง

2. มีมารยาที่ดีในการอ่านเขียน

3. มีมารยาทที่ดีในการฟัง ดู พูด

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. ความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่าน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
เรื่อง เรื่อง อักษรต่ำ (2) 11 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)