สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  อินเทอร์เน็ต เป็น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก สามารถรับข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง เช่นข้อมูล ภาพ เสียง ข้อความ และยังสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อินเทอร์เน็ตมีทั้งประโยชน์ และโทษ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมาย ประโยชน์ และโทษของอินเทอร์เน็ตได้

2.บอกและเขียนประโยชน์ และโทษของอินเทอร์เน็ตได้

การวัดผลและประเมินผล

- ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

- ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง ความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต
เรื่อง ความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต วันที่ 18 พ.ค. 61
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง