สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  ระบุพยัญชนะอักษรสูง

2.  การอ่านพยัญชนะอักษรสูง

3.  การเขียนพยัญชนะอักษรสูง

4.  มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ  ท 1.1 ป.1/1 ป.1/2

มฐ   ท 2.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3

มฐ   ท 4.1 ป.1/1 ป.1/2

มฐ   ท 5.1 ป.1/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะอักษรสูงได้ถูกต้อง

2. ระบุพยัญชนะอักษรสูงได้ถูกต้อง

3. เขียนพยัญชนะอักษรสูงได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่าน – การเขียน

2. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
เรื่อง เรื่อง อักษรสูง (2) 9 มิ.ย. 63 (มีวีดิโอประกอบสื่อการสอน)