สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ระบุพยัญชนะอักษรกลาง

2. การอ่านพยัญชนะอักษรกลาง

3. การเขียนพยัญชนะอักษรกลาง

4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน - การเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะอักษรกลางได้ถูกต้อง

2. ระบุพยัญชนะอักษรกลางได้ถูกต้อง

3. เขียนพยัญชนะอักษรกลางได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่าน-การเขียน

2. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
เรื่อง เรื่อง อักษรกลาง (2) 5 มิ.ย 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)