สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.การจำแนกพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน

2.การอ่านพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน

3.การเขียนพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกัน

4.มีมารยาทที่ดีในการอ่าน - การเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อ่านออกเสียงพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกันได้ถูกต้อง

2.จำแนกพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกันได้ถูกต้อง

3.เขียนพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายกันได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการอ่าน - การเขียน

2.ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
เรื่อง เรื่อง พยัญชนะไทย (2) 2 มิ.ย. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)