สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะไทย

2. การอ่านออกเสียงตัวเลขไทย

3. การเขียนชื่อโรงเรียน

4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ. ท 1.1 ป.1/1 ป.1/8

มฐ. ท 2.1 ป.1/1 ป.1/3

มฐ  ท 4.1 ป.1/1      

มฐ. ท 5.1 ป.1/1      

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง

2. การอ่านออกเสียงตัวเลขไทยได้ถูกต้อง

3. การเขียนชื่อโรงเรียนของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่าน – การเขียน

2. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โรงเรียนของเรา
เรื่อง เรื่อง มารยาทดี-มีน้ำใจ (2) 29 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)