สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      IE หรือ Internet Explorer เป็น Browser ผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ผู้ที่จะใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลจึจำเป็นต้องทราบพื้นฐานเบื้องต้นในการใช้งาน ส่วนประกอบบนหน้าต่างโปรแกรม  Internet Explorer ประกอบด้วย ปุ่ม Back , Forward ปุ่ม Search ปุ่ม Refresh ปุ่ม Stop ปุ่ม Home เว็บไซต์ (Web site)     เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web : www) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารสำหรับ เผยแพร่ เช่น เว็บไซด์โรงเรียน เว็บไซต์จะประกอบไปด้วยเว็บเพจหลายๆหน้ารวมกันโดยเว็บเพจจะแสดงรายละเอียดและนำเสนอได้ทั้ง ภาพ เสียงข้อความ โดยผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์จะเป็นผู้นำเสนอและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรมอินเทอร์เน็ตได้

2.บอกและเขียนส่วนประกอบของโปรแกรมอินเทอร์เน็ตได้

3.สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมการทำงาน

2.ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ เรียนรู้ก้าวไกล ICT
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การใช้งานโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
เรื่อง การใช้งานโปรแกรมอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น วันที่ 25 พ.ค. 61
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง