สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะ 44 ตัว

2. บอกวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทหัวล่าง  ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา

3. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ. ท 1.1 ป.1/1 ป.1/8

มฐ. ท 2.1 ป.1/1 ป.1/3 

มฐ. ท 3.1 ป.1/1

มฐ  ท 4.1 ป.1/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง

2. บอกวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทหัวล่างลากเส้นทวนเข็มนาฬิกา

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่าน – การเขียน

2. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โรงเรียนของเรา
เรื่อง เรื่อง วันเปิดเรียน (2) 25 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)