สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะ 44 ตัว

2. บอกวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทหัวกลาง  ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา

3. บอกวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทหัวล่าง  ลากเส้นตามเข็มนาฬิกา

4. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน – การเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ. ท 1.1 ป.1/1 ป.1/8

มฐ. ท 2.1 ป.1/1 ป.1/3

มฐ  ท 4.1 ป1/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

        1. อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง

        2. บอกวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทหัวกลางลากเส้นตามเข็มนาฬิกา

        3. บอกวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทหัวล่างลากเส้นตามเข็มนาฬิกา

ทักษะ

  1. ระบุชื่อพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวได้
  2. เขียนพยัญชนะไทยได้
  3. มีมารยาทในการอ่าน-การเขียน

คุณธรรม

  1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
  2. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการอ่าน – การเขียน

2. ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โรงเรียนของเรา
เรื่อง เรื่อง วันเปิดเรียน (1) 22 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดิโอประกอบสื่อการสอน)