สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. อ่านออกเสียงพยัญชนะ 44 ตัว

2. บอกวิธีการจับดินสอและท่านั่งในการคัดลายมือ

3. พูดทักทายพูดแนะนำตนเองและใช้คำว่าสวัสดีได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ. ท 3.1    ป.1/1    ป.1/4

มฐ. ท 4.1    ป.1/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความร้

  1. อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง

ทักษะ

          1)  บอกวิธีการจับดินสอและท่านั่งในการคัดลายมือ

          2)  พูดทักทายแนะนำตนเองและใช้คำสวัสดีได้

คุณธรรม

          1)  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โรงเรียนของเรา
เรื่อง เรื่อง ฉันรักโรงเรียน (2) 19 พ.ค. 63 (มีใบงานและวีดอโอประกอบการสอน)