สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การอ่านออกเสียงพยัญชนะ 44 ตัว

2. การฝึกคัดลีลามือเส้นพื้นฐาน

3. การพูดทักทายแนะนำตนเองและการใช้คำสวัสดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง

ทักษะ

1. บอกวิธีการจับดินสอและท่านั่งในการคัดลายมือได้ถูกต้อง

2. พูดทักทายแนะนำตนเองและใช้คำสวัสดีได้

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

วิธีการประเมิน

  1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
  2. สังเกตการอ่าน เขียน
  3.  ตรวจผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โรงเรียนของเรา
เรื่อง เรื่อง ฉันรักโรงเรียน (1) 18 พ.ค. 63 (มีใบงานและสื่อวีดีโอประกอบการสอน)