สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นการอ่านอย่างไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลแล้วตีความหมายของข้อความหรือเรื่องเพื่อแยกให้ได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง  ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น  อะไรถูก  อะไรผิด  เพื่อให้การรับสื่อนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ท 1.1  ป.6/4   แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

     พุทธิพิสัย

          บอกหลักการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้

     ทักษพิสัย

          แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

      จิตพิสัย

           บอกประโยชน์ของการแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้   

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจใบงานเรื่องอ่านคิดพิจารณา

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
เรื่อง อ่าน คิด พิจารณา (1) 25 พ.ค. 2563
แผนการสอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์
ครูผู้สอน ครูวิไลพร วิไลลักษณ์