สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ

การอ่านออกเสียง ร ล

ความคิดรวบยอด

การที่ออกเสียงคำควบกล้ำ ร.เรือ/ล.ลิง ผิดจะทำให้สื่อความหมายไม่ชัดเจนและผิดเพี้ยนไปได้ นอกจากนี้ถ้าไม่ฝึกฝนก็จะติดเป็นนิสัยพูดที่ไหนก็ผิด สื่อความไม่รู้เรื่อง สื่อไม่ถูกกาลเทศะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

       ตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.6/1  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

พุทธิพิสัย

บอกหลักการอ่านออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำได้

ทักษพิสัย

อ่านออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำได้

จิตพิสัย

บอกความสำคัญของการอ่านออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำได้

การวัดผลและประเมินผล

         การอ่านออกเสียง ร ล คำควบกล้ำ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย (1) 21 พ.ค. 2563