สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความคิดรวบยอด

   วรรณยุกต์เป็นเครื่องหมายแสดระดับเสียงสูงต่ำในภาษา คำที่มีรูปพยัญชนะและสระเหมือนกันถ้าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันจะทำให้คำนั้นมีความหมายต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  พุทธพิสัย

       บอกหลักการผันวรรณยุกต์ได้

  ทักษพิสัย

      ผันวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง

  จิตพิสัย

    -

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานการผันวรรณยุกต์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (2) 19 พ.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)