สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความคิดรวบยอด  

     การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดจะต้องคัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยอย่างถูกต้อง สวยงาม และมีมารยาทในการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   ท 2.1 ป. 6/1 การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

  พุทธพิสัย

        บอกหลักการคัดลายมือได้

  ทักษพิสัย

      คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้อย่างถูกต้องและสวยงาม

  จิตพิสัย

      บอกประโยชน์ของการคัดลายมือได้

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผลงาน

     การคัดลายมือ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้ (1) 18 พ.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)