สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. การดูแลสุขภาพอนามัย

๒. ชื่อและความสำคัญอวัยวะภายนอก ของร่างกาย

๓. การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

๔. การดูแลรักษาและป้องกันอันตราย

๕. การรักษาความสะอาดร่างกาย

 - การแปรงฟัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๑ (๑.๑.๑)

        ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)

         ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑)(๔.๑.๓)

มฐ ๕ ตบช ๕.๒ (๕.๒.๑)

มฐ ๘ ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)

         ตบช ๘.๓ (๘.๓.๒)

มฐ ๙ ตบช ๙.๒ (๙.๒.๒)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒) (๑๐.๑.๓)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. มีสุขอนามัยดี  น้ำหนัก  ส่วนสูงตรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

๒. ทำท่าแปรงฟันที่ถูกวิธี

๓. บอกวิธีการป้องกันอันตราย       ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะได้

๔. เดินตามแนวที่กำหนดได้

๕. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้โดยใช้  มือเดียว

๖. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองต่อผู้อื่นได้

๗. แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีตามสัญญาณได้

๘. แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๙. เล่นร่วมกับเพื่อนได้

๑๐.ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

๑๑. เขียนขีดเขี่ยอย่างมีทิศทางได้

๑๒. จับคู่ เปรียบเทียบความเหมือนของสิ่งต่าง ๆได้

๑๓. บอกชื่อและชี้อวัยวะภายนอกร่างกายได้

๑๔. บอกชื่อและความสำคัญของอวัยวะภายนอกได้

๑๕. คัดแยกภาพตัดต่อ ร่างกายของฉันได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น อนุบาล 1
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2563/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 3
ชั่วโมง หน่วยที่ 3 เรื่องตัวเรา
เรื่อง ตัวเรา (1) 28 พ.ค. 63
แผนการสอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์
ครูผู้สอน ครูพิจิตรา โขงรัตน์
สื่อประกอบการสอน
หน่วยตัวเรา อนุบาล ๑