สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การร้องเพลงง่าย ๆ และเพลงที่สำคัญช่วยสร้างความสุขความบันเทิงและปลุกใจให้มีความรักชาติ ควรให้มีการฝึกร้องเพลง  แสดงท่าประกอบและเคาะจังหวะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ท่องบทกลอนและร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัยได้

2. บอกบทเพลงสำคัญ ของชาติ

3. แสดงท่าประกอบเพลงได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่อง การท่องบทกลอนและร้องเพลงอย่างง่าย

2. ประเมินทักษะการเคาะจังหวะ และแสดงท่าประกอบเพลง

3. ประเมินคุณธรรม ความมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้  และความซื่อสัตย์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นาฏศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชานาฏศิลป์
เรื่อง ร้องรำทำเพลง 5 ต.ค. 2563 (สื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล