สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      นาฏศิลป์มีต้นกำเนินจากการเลียนแบบท่าทางของสัตว์  ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมรอบตัว  และการละเล่นพื้นบ้าน  นักเรียนได้ปฏิบัติการแสดงเลียนแบบตามธรรมชาติ เลียนแบบท่าทางสัตว์  และการละเล่นพื้นบ้าน  มีความใฝ่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม กล้าแสดงออกและรักความเป็นไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายสิ่งที่ควรเคารพในวิชานาฏศิลป์

2. สามารถสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวประกอบเพลงเลียนแบบท่าสัตว์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องสิ่งควรเคารพในการเรียนนาฏศิลป์

2. ประเมินทักษะการเคลื่อนไหวประกอบเพลง

3. ประเมินคุณธรรมจริยธรรมการใฝ่รู้ กล้าแสดงออก  รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นาฏศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชานาฏศิลป์
เรื่อง สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว 28 ก.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล