สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       เสียงที่ได้ยินในชีวิตประจำวัน  เกิดจากแหล่งกำเนิดที่ต่างกัน  จึงมีคุณลักษณะและคุณสมบัติต่างกัน  มนุษย์จึงนำเสียงต่าง ๆ  มาประดิษฐ์เป็นเครื่องดนตรี และเสียงดนตรี  โดยอาศัยความมุ่งมั่นในการทำงานใฝ่เรียนรู้  และมีวินัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกแหล่งกำเนิดเสียง

2. บอกคุณลักษณะ-คุณสมบัติของเสียง  

3. บอกรูปร่างลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องแหล่งกำเนิดเสียง

2. ประเมินทักษะการจำแนกแหล่งกำเนิดและคุณลักษณะของเสียง

3. ประเมินคุณธรรมจริยธรรมความมุ่งมั่นในการทำงานมีวินัยและใฝ่เรียนรู้

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นาฏศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชานาฏศิลป์
เรื่อง สีสันเส้นเสียง 21 ก.ย. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล