สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่เราสามารถมองเห็นได้ เรียกว่าอวัยวะภายนอก เช่น  ตา หู จมูก ปาก มือ เท้า  เป็นต้น  ซึ่งมีความสำคัญและมีหน้าที่แตกต่างกัน  เราจึงต้องรู้จักและดูแลรักษาร่างกายของเราให้สะอาดอยู่เสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

                   ศ.1.1/ป.2/6 วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน

วัตถุประสงค์

                   วาดภาพเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองและเพื่อนได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ทัศนศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)
เรื่อง วาดเส้นเป็นตัวเอง 10 ส.ค. 2563
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล