สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เป็นสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การวาดภาพดอกไม้เป็นรูปทรงในธรรมชาติ สามารถสังเกตรูปร่างรูปทรงที่มองเห็นและนำเส้นลักษณะต่างๆ เรียนรู้ไปแล้วมาวาดประกอบเป็นภาพดอกไม้ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

            ศ.1.1/ป.2/7  เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว

วัตถุประสงค์

            วาดภาพดอกไม้ได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ทัศนศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)
เรื่อง ดอกไม้แสนสวย 3 ส.ค. 2563
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล