สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน จะทำให้เข้าใจความเป็นมาของประเทศเพื่อนบ้านได้ถูกต้องและนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ส 4.2  ป 6\1   อธิบายสภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกประวัติความเป็นมาของประเทศเพื่อนบ้านได้
  2. อธิบาย  บอกลักษณะภูมิประเทศของประเทศเพื่อนบ้านได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การเขียนตารางความเป็นมาและลักษณะภูมิประเทศ
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน(1) 24 ก.ย. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์