สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาณาจักรไทยได้พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน  ผสมผสานและเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน  บางส่วนมาจากอิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ส 4.1 ป.6\2     นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจกับเรื่องราวในอดีต

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านได้
  2. ระบุอาชีพและสถานที่สำคัญของประเทศเพื่อนบ้านได้

การวัดผลและประเมินผล

  1.  การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. จากการตรวจแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง สภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 10 ก.ย. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์