สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   อาณาจักรไทยได้พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน  ผสมผสานและเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน  บางส่วนมาจากอิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ส 4.1 ป.6\2 /นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจกับเรื่องราวในอดีต

จุดประสงค์การเรียนรู้

     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรไทย

การวัดผลและประเมินผล

  1. การร่วมกิจกรรม
  2. จากการประเมินใบงาน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2 ประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง การตั้งถิ่นฐานของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 3 ก.ย. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์