สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาพัฒนาการของมนุษย์แต่ละยุคสมัย ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละสมัย ซึ่งส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกพัฒนาการของมนุษย์ตามยุคสมัยได้
  2. เห็นความสำคัญของการศึกษาพัฒนาการของมนุษย์

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ประเมินจากการตรวจยุคสมัยต่าง ๆ
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงสมัย(3) 27 ส.ค. 2563
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์