สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

    ส 4.1 ป.6\2  /  นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจกับเรื่องราวในอดีต

จุดประสงค์การเรียนรู้

    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

  1. การร่วมกิจกรรม
  2. การเขียนแผนผังความคิด
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
เรื่อง พัฒนาการของมนุษย์แต่ละช่วงสมัย(2) 20 ส.ค. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์