สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การศึกษาประวัติความเป็นมาท้องถิ่นทำให้ผู้เรียนหรือคนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   ส 4.1 ป.6\2     นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจกับเรื่องราวในอดีต

 จุดประสงค์การเรียนรู้

   มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

  1. การอภิปรายตอบคำถาม

       2.การตรวจแผนผังความคิด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
เรื่อง ท้องถิ่นของเรา 13 ส.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์