สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     วิธีการประวัติศาสตร์สามารถทำให้ทราบเรื่องราวในท้องถิ่นได้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  ตัวชี้วัด

       ส 4.1 ป.6\1     อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ

       ส 4.1 ป.6\2     นำเสนอข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลายในการทำความเข้าใจเรื่องสำคัญในอดีต

วัตถุประสงค์

  1. การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น
  2. ลำดับขั้นตอนวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
  3. มีความสนใจศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรื่องราวในท้องถิ่นของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การอภิปรายและตอบคำถาม
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่น 6 ส.ค. 2563 (มีใบงานและวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์