สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์  โดยการอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ต้องศึกษาจากแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้

2. ระบุแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินจากผลงานนักเรียน
  2. ประเมินจากการทำงาน
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
เรื่อง แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 30 ก.ค. 2563 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์