สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การสืบค้นประวัติความเป็นมาของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในอดีต ด้วยวิธีการจากหลักฐานและแหล่งข้อมูลต่างๆเป็นการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างง่ายๆได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้
  2. แยกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้
  3. บอกความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ประเมินจากการตรวจแผนผังหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 23 ก.ค. 2563 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์