สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล จัดลำดับข้อมูล การนำเสนอ โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างง่าย
  2. ระบุขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

  1. การเข้าร่วมกิจกรรม
  2. การเรียงลำดับขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ 16 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์