สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยใช้ช่วงเวลา ทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ เป็นการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ระบุเวลาที่เกิดขึ้นในเหตุการร์ประวัติศาสตร์ได้
  2. สามารถเรียงลำดับระยะเวลาก่อนหลังในประวัติศาสตร์ได้

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

    1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม

    2. ประเมินจากแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส16102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถิ่นไทยวิไลศิลป์
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ย้อนรอยไทย
เรื่อง ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ (1) 2 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์