สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การวาดภาพธรรมชาติ สามารถนำสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาวาดรูปได้ หรือนำสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาวาดไว้ในภาพด้วยได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ.1.1/ป.2/7 เลือกงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น

จุดประสงค์การเรียนรู้

วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติและบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็น

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ทัศนศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)
เรื่อง ธรรมชาติแสนสวย 20 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล