สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การวาดภาพระบายสี  จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพที่ควรรู้จัก เช่น ดินสอ ยางลบ กระดาษวาดเขียน  ดินสอสี  สีเทียน  สีเมจิ  สีโปสเตอร์  จานสี  พู่กัน  แก้วน้ำ  ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน  เป็นต้น  และรู้วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานให้ถูกต้อง   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ศ1.1 /ป.2/4  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิติ

วัตถุประสงค์

บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงานทัศนศิลป์ได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ) รหัสวิชา ศ12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ทัศนศิลป์)
ชั่วโมง รายวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)
เรื่อง เรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ 13 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา และครูจันทิมา อนุกูล