สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน มีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และข้อมูลที่หลอกลวง ผู้รับข้อมูลต้องรู้จักใช้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ตรวจสอบ ประเมินความถูกต้องของข้อมูล ทั้งในบทบาทของผู้รับข้อมูลและผู้เผยแพร่ข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล สามารถพิจารณาได้จากผู้เผยแพร่ หน่วยงานเจ้าของข้อมูล วันที่เผยแพร่ การอ้างอิงแหล่งข้อมูล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

        ว 4.2 ป. 4/3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

          ว 4.2 ป.4/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

        2. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

        3.  มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.  ตอบคำถามในใบงาน

2.  สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยย่อยที่ 6 การประเมินความ น่าเชื่อถือของข้อมูล
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 6 การประเมินความ น่าเชื่อถือของข้อมูล
เรื่อง ข้อมูลน่าเชื่อถือ (2) 3 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ